Ендометријалната инфекција и ендомертијалната рецептивност

Ендометријалната инфекција и ендомертијалната рецептивност не може да се видат или измерат при ултрасонографски преглед. 
На сликата се прикажани примероци од ендометријална ко култура кај три различни пациентки во ист ден. 
Кај пациентката бр. 1 може да се види чист примерок без инфекција додека кај пацинтките бр. 2 и бр. 3 има ендометријална инфекција која може да влијае со намалување на ендометријалната рецептивност или да предизвика неуспешна инплантација на ембрионот.